Potencijali tretmana i korištenja mulja

NAZIV PROJEKTA: STUDIJA IZVODLJIVOSTI O POTENCIJALIMA TRETMANA I KORIŠTENJA MULJA IZ OPŠTINSKIH I INDUSTRIJSKIH PREČISTAČA OTPADNIH VODA U BIH

Trajanje projekta: 2019-2020

Partneri: KemisBH, d.o.o Lukavac; Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo; JPK Komunalac d.d. Gradačac

Financijer projekta: UNDP, Partnerstvo R. Češke i UNDP-a za SDG

Kratak opis:

Cilj projekta je istražiti potencijale za tretman i ponovnu upotrebu mulja u Bosni i Hercegovini, na osnovu inovativnih tehnoloških pristupa razvijenih u Češkoj Republici. Ove inovativne tehnologije treba procijeniti uz uvažavanje karakteristika mulja u BiH i potencijala u zemlji. Rezultati Studije mogli bi se multiplicirati i primijeniti u cijeloj zemlji.

Projekat se fokusira na laboratorijsku analizu i analizu van lokacije (Pilot testiranje) i tretman mulja, koji bi omogućio uvid u karakteristike mulja i na osnovu zakonodavstva u zemlji i kapaciteta za tretman doveo do preporuke za korištenje mulja. Bilo bi moguće onda odrediti količine mulja koje se tretiraju, kao i kalorijsku vrijednost mulja, energiju za koju se očekuje da će se proizvesti i / ili količinu mulja koji će se koristiti kao gnojivo koje nudi niže razine upotrebe kemijskog gnojiva. Takođe će biti moguće proceniti troškove za povećanje i ukupne troškove rada postrojenja za tretman.


PROJECT TITLE: FS ON POTENTIALS FOR MUNICIPAL AND INDUSTRIAL SLUDGE TREATMENT AND USE IN BIH

Project duration: 2019-2020

Main partners: KemisBH, d.o.o Lukavac; Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo; PU Komunalac d.d. Gradacac

Project financier: UNDP, the Czech-UNDP Partnership for SDGs

Brief description:

Project aims to investigate potentials of the sludge treatment and reuse in Bosnia and Herzegovina, based on the innovative technological approaches developed in the Czech Republic. This innovative technologies need to be assessed with the respect of the sludge characteristics in BiH and potentials in the country. Results of the FS could be multiplied and applied overall the country.

Project focuses on laboratory and off site analysis (Pilot testing) and treatment of the sludge, that would provide insight into the sludge characteristics and based on in-country legislation and treatment capacities lead to recommendation for sludge utilization. It would be than possible to identify amounts of sludge to be treated, as well as sludge calorific value, energy expected to be produced and/or amount of the sludge to be used as fertilizer offering lower levels of chemical fertilizer use. As well it will be also possible to estimate the costs for scaling up and overall operation costs of the treatment facilities.