Studija izvodljivosti potencijala tretmana i korištenja mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile Sarajevo

U saradnji sa KemisBH, Dekonta provodi projekt analize potencijala tretmana mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile Sarajevo u cilju evaluacije konačnog načina zbrinjavanja mulja. Nakon tretmana biosušenjem i kompostiranjem, analizira se kvalitet mulja i potencijal. Studija će ponuditi i odgovor o očekivanim cijenama zbrinjavanja.