Upravljanje i sanacija kontaminiranim lokacijama

Isporučujemo našim klijentima sveobuhvatne, dodatne vrijednosti i lokacijski specifična rješenja koja se odnose na sve aspekte procesa sanacije – od istraživanja lokacija i studija izvedivosti do procjene rizika, odabira remedijacije, sanacijskog dizajna i upravljanja remedijacijom na lokaciji. Pružamo sljedeće usluge:

Istraživanje lokacije

 • Uzorkovanje tla, podzemnih voda i isparavanja tla
 • Ispitivanje kakvoće vode i hidro geološko modeliranje
 • Geoprobe® radovi bušenja i uzorkovanja (PDF)
 • Istraživanje MIP (membranskog sučelja)
 • Geotehničko istraživanje (prije izgradnje)
 • Usluge inspekcije azbesta
 • Terenske i laboratorijske analize
 • Procjena utjecaja na ljudsko zdravlje i okolišne procjene rizika
 • Studije izvedivosti
 • Povezivanje s regulatornim tijelima i lokalnim vlastima

Sanacija onečišćenih površina

 • Sveobuhvatno upravljanje onečišćenom površinom
 • Sanacijski projekt i radovi
 • Laboratorijsko i pilot testiranje remedijacijskih tehnologija
 • Konvencionalno uklanjanje i zbrinjavanje tla
 • In situ i Ex-situ remedijacione tehnologije
 • Zeleni i održivi bioremedijacijski pristup (PDF)
 • Inovativna remedijaciona rješenja
 • Rehabilitacija i zatvaranje odlagališta
 • Obnova Brownfielda
 • Nadzor nad sanacijom
 • Sanacija i naknadno nadgledanje
 • Regulatorni pregovori, odnosi Zajednice i angažman dionika

Sanacione aktivnosti u BiH – Centar za bioremedijaciju

U saradnji sa kompanijom KEMIS BH, Dekonta je u martu 2018. godine otvorila Centar za bioremedijaciju zemljišta i građevinskog otpada kontaminiranih naftom i naftnim derivatima, u Lukavcu. Pogon posjeduje plohu izgrađenu po EU standardima za privremenom odlaganje i tretman otpada, te malu mikrobiološku laboratoriju. Kapacitet plohe je 2000m2. Tretman otpada se provodi tehnologijom bioremedijacije, koja je održiva i nema uticaja na okoliš.

Aktivnosti remedijacije u BiH obuhvataju:

 • Izrada planova djelovanja u hitnim situacijama
 • Izrada plana sanacije lokacije (uključujući, sondiranje, uzorkovanje i modeliranje)
 • Remedijacije na lokaciji in-situ (zemljište i vode)
 • Remedijacije van lokacije, u Biocentru tj. ex-situ (zemljište i građevinski otpad)
 • Primarno djelovanje u hitnim slučajevima (hitno u toku trajanja slučaja)
 • Sekundarno djelovanje u hitnim slučajevima (nakon primarnog djelovanja)